top of page

PLASTİK CERRAHİ EĞİTİM VE GELİŞİM VAKFI

VAKIF SENEDİ

VAKIF: 

Madde 1 - Vakfın adı Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. 

 

VAKFIN YERLEŞİM YERİ:

Madde 2 - Vakfın yerleşim yeri İstanbul ili, Şişli İlçesinde olup adresi Güzelbahçe Sokak, No: 12/1 -Şişli'dir. İlgili mevzuat çerçevesinde, vakıf yönetim kurulu karan ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. 

 

VAKFIN GAYESİ VE FAALİYETLERİ:

Madde 3 -

a) Plastik Cerrahi alanında araştırma ve geliştirmeyi destekler.

b) Bu alanda eğitim, bilim ve yardım programlarını destekler.

c) Geleceğin yaratıcı dalı olarak Plastik Cerrahinin gelişmesinde rol alacak teknolojinin erken araştırmalarını destekler ve yasalar çerçevesinde ilgili kişi ve kuruluşlarla bu yönde işbirliği yapar.

d) Plastik Cerrahi ile ilgili demek ve kurumlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunur kongreler, kurslar düzenler.

e) Plastik Cerrahide her yönü ile ideal, eğitim amaçlı klinik, hastane, poliklinik, yüksek okul, üniversite ve enstitüler, kütüphaneler, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, tıbbi malzeme üretim kuruluşları, sosyal tesisler kurar.

f) Doktor, hemşire, araştırmacı, teknik personel ve tıbbi yöneticilerin çalışma ve eğitimlerini teşvik eder ve ödüllendirir, ulusal ve uluslar arası düzeyde ilmi araştırma, tıbbi proje ve çalışmalar için mütevelli heyetçe kuralları belirlenmiş ödüller verir.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEGİ İŞ VE İŞLEMLER: 

Madde 4 - Vakıf; taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal eniği taşınır ve taşınmaz mallan ve paralan yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu haklan kullanmaya olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek 

projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 

 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 

Madde 5 - Vakfın kuruluş malvarlığı(kurucu/kurucular) tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000,00 TL (ALTMIŞBİN TÜRK LİRASI)’dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 6 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 7 - Vakfın mütevelli heyeti vakıf kurucuları ile sonradan mütevelli heyete alınacak üyelerden oluşur. 

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 8 - Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli heyet başkanını ve yardımcısını seçmek,

b) Yönetim kurulunu seçmek,

c) Denetim kurulunu seçmek,

d) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

g) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişikler yapmak,

i) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirleme

 

MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABİ: 

Madde 9 - Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. 

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca, mütevelli heyet başkanının veya yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine ve mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği, vakfın sona ermesi ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden an az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yandan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya 'gelemeyecek üye mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU: 

Madde 10 - Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (5) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu iki ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazı1arak imzalanır. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

Madde 11 - Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü karan alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak

yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken

çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri birimler oluşturulabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir- gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

1) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar

 

VAKFIN TEMSİLİ: 

Madde 12 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur, memurlardan herhangi bir veya birkaçını, temsilci ve temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

 

DENETİM KURULU: 

Madde 13 - Denetim Kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerine yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. İlgili mevzuat uyarınca iç denetim yapılır. 

 

HUZUR HAKKI: 

Madde 14 - Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilemeyeceğini, verilecekse bu miktarını mütevelli heyet belirler. 

 

VAKFIN GELİRLERİ: 

Madde 15 - Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ,şirketler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEGİ YERLER:

Madde 16 - Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur. 

 

RESMİ SENET DEGİŞİKLİĞİ: 

Madde 17 - İlgili mevzuatta belirtilen nedenlerin gerçekleşmesi halinde vakıf senedi yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi üzerine mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile alınacak karara istinaden, noterce resen tadil senedi düzenlenmesi ve yetkili asliye hukuk mahkemesince verilecek tescil kararının kesinleşmesi ile değiştirilebilir. 

 

VAKFIN SONA ERMESİ: 

Madde 18 - Vakfın dağılması halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'ne devredilir. İlgili mevzuat belirtilen dağılma sebeplerinin gerçekleşmesi nedeniyle vakfın dağılabilmesi için yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yansından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkemenin kesinleşmiş karan gerekir. 

 

 

VAKIF KURUCULARI:

 1. İBRAHİM YILDIRIM

 2. MEHMET SABRİ ACARTÜRK

 3. OĞUZ ÇETİNKALE

 4. ÖKTEN ONUR EROL

 5. ATİLLA OYMAK

 6. CİHAT NAZMİ BARAN

 7. NAMIK KEMAL BARAN

 8. ALİ NİHAT ÜLGEN

 9. FETHİ ORAK

 10. MEHMET OSMAN OYMAK 

 11. DENİZ İŞÇEN

 12. SIDIKA KURUL

 13. İSMAİL KURAN

 14. KENAN ATABAY

 15. CEMAL TAHSİN GÖKHÜR ŞENYUVA

 16. İBRAHİM SEYHAN ÇENETOGLU

 17. LÜTFÜ BAŞ

 18. HAMİT SONER TATLIDEDE

 19. SACİT HÜSNÜ KARADEMİR

 20. SEYFİ AKBAY

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1 - Vakfın ilk geçici yönetim kurulu aşağıda adlan yazılı üyelerden oluşmuştur. 

 1. İBRAHİM YILDIRIM

 2. OSMAN AKIN YÜCEL

 3. LÜTFÜ BAŞ

 4. İSMAİL KURAN

 5. OĞUZ ÇETİNKALE

 6. SIDIKA KURUL

 

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir. 

Geçici Madde 2 - Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere İBRAHİM YILDIRIM yetkili kılınmıştır.

bottom of page